O Kasi wg nauczycielki

 

... KASIA ...

Kasia przysz9a na 9:wiat 21 sierpnia 2000 roku. Razem z mam& Agnieszk&, tat& Tomkiem oraz starszym bratem Rafa9em mieszkaj& w D&brBwkach ko9o 9a9cuta.

Do oko9o roku  pB9tora po przyj9:ciu na 9:wiat cBreczki rodzice cieszyli si" tym, 9=e ma9a zdrowo ro9:nie i prawid9owo si" rozwija. Zacz"9a ju9= samodzielnie chodzi! i wypowiada9a pierwsze s9owa, a nawet proste ich kombinacje. By9a bardzo radosnym i ruchliwym dzieckiem, ma9ym psotnikiem, z ktBrego nie mo9=na by9o na chwil" spu9:ci! wzroku, 9=eby w tym czasie nie narozrabia9a. Nagle, w szybkim tempie, zacz"9a traci! wszelkie umiej"tno9:ci, jakie naby9a podczas swojego nied9ugiego 9=ycia. Przesta9a chodzi!, mBwi!, utraci9a zdolno9:ci wykonywania wcze9:niej wyuczonych, precyzyjnych, zamierzonych ruchBw, dosz9o do tego, 9=e godzinami le9=a9a wpatrzona w jeden punkt na suficie. Dla ca9ej rodziny rozpocz&9 si" bardzo trudny okres walki z chorob& i w"drBwki od lekarza do lekarza, co dopiero po kilku latach przynios9o diagnoz" schorzenia, ktBrym okaza9 si" ZespB9 Retta  bardzo rzadka choroba o pod9o9=u genetycznym. Nie tylko rodzicom by9o ci"9=ko. Wyobra9_cie sobie, co czu9a Kasia, kiedy nagle jej w9asne cia9o przesta9o jej s9ucha!, kiedy ani s9owem, ani gestem nie mog9a przekaza! swoim najbli9=szym czego potrzebuje i co czuje. Kiedy p9aka9a wszyscy byli bezsilni  i ona i jej bliscy. Mama ca9kowicie po9:wi"ci9a si" opiece nad dzie!mi i prowadzeniem domu. Ci"9=ar utrzymania rodziny spocz&9 na tacie, ktBry wiele godzin dziennie, cz"sto do pB9_nych godzin wieczornych przebywa w pracy lub sp"dza na dojazdach ~ze i ~doe niej.

Intensywnie, od lat, prowadzona terapia pomaga spowalnia! post"py choroby, lepiej komunikowa! si" ze 9:wiatem i coraz lepiej, oczywi9:cie na miar" mo9=liwo9:ci, funkcjonowa!, a nawet robi! spore post"py w rozwoju. Dziewczynka jest obj"ta wielospecjalistyczn& pomoc&: rehabilitanta, masa9=ysty, terapeutki zaj"ciowej i logopedy. Uczestniczy w zaj"ciach dogoterapii. Obecno9:! pieska Bafi silnie oddzia9ywuje na emocje dziewczynki, stymuluje do wykonywania ruchBw zamierzonych i daje wiele rado9:ci. Do niedawna Kasia mog9a uczestniczy! w hipoterapii, jednak ze wzgl"du na stan zdrowia, ktBry si" pogorszy9 trzeba by9o zrezygnowa! z zaj"! konnych. W ubieg9ym roku przyst&pi9a do I Komunii 9awi"tej. Od wrze9:nia jest obj"ta nauczaniem indywidualnym w domu rodzinnym.

Jaka jest Kasia?

Jest bardzo pogodn&, cz"sto u9:miechaj&c& si" dziewczynk&. Nie sposBb jej nie kocha!. Lubi towarzystwo innych dzieci, a obcowanie z rBwie9:nikami dostarcza jej wiele rado9:ci. 9atwo nawi&zuje kontakt wzrokowy i podtrzymuje go z d9ugo9:ci& adekwatn& do aktualnego stanu emocjonalnego i zainteresowania. Swoje emocje okazuje mimik& twarzy, wyrazem oczu, zwrBceniem g9owy, u9:miechem. Reaguje na proste polecenia. W widoczny sposBb stara si" aktywnie uczestniczy! w prowadzonych z ni& zaj"ciach. Cz"sto, mimo widocznego, du9=ego zm"czenia wynikaj&cego z trudno9:ci, jakie sprawia jej koncentrowanie si" na wykonywanych czynno9:ciach. Pasj& dziewczynki jest s9uchanie muzyki, ktBra to jest w stanie b9yskawicznie wyrwa! j& z ponurego nastroju, w ktBry czasem wpada. Du9=& przyjemno9:! sprawia jej uczestniczenia w zaj"ciach z muzykoterapii oraz wykonywanie z nauczycielem programu aktywno9:ci Knilla. Jest bardzo przywi&zana do wszystkich osBb, ktBre s& zaanga9=owane w proces jej rehabilitacji i kszta9cenia. Zreszt&, jak mBwi mama, te w9a9:nie osoby oraz najbli9=si tworz& rodzin" Kasi.

W ostatnich miesi&cach choroba da9a o sobie zna!, mi"dzy innymi, powrotem atakBw epilepsji, pog9"biaj